Aktualności > Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Ich zadaniem jest przekazanie konkretnej informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle
z czerwonym obramowaniem. Mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Każdy z piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2. Wielkość etykiety jest natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

Pojemność opakowania
Wymiary etykiety (mm)
Nieprzekraczająca 3 dm3
Co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe
Większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3
Co najmniej 74 x 105
Większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3
Co najmniej 105 x 148
Większa niż 500 dm3
Co najmniej 148 x 210
 
W przypadku gdy klasyfikacja substancji lub mieszaniny powoduje konieczność umieszczenia więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, zastosowanie mają zasady pierwszeństwa doboru piktogramów, których celem jest zmniejszenie ilości wymaganych na oznakowaniu opakowania piktogramów. Zgodnie z zasadami pierwszeństwa:
 • jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram „GHS 01”, zamieszczenie piktogramów „GHS O2” i „GHS 03” nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy umieszczenie więcej niż jednego z powyższych piktogramów jest obowiązkowe (np. w przypadku samoreaktywnych substancji i mieszanin typu B oraz nadtlenków organicznych typu B)
 
GHS 01”
Opcjonalnie
 
 „GHS 02”  „GHS 03”
 
 • jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram „GHS 06”, nie zamieszcza się piktogramu „GHS 07”
 
GHS 06”  „GHS 07”
jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram „GHS 05”, nie zamieszcza się piktogramu „GHS 07” jeżeli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę (piktogram „GHS 07” może być wymagany na oznakowaniu ze względu na inny rodzaj zagrożenia np. ze względu na klasyfikację w  toksyczności ostrej w kategorii 4)
 
GHS 05”  „GHS 07”
jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram „GHS 08” wynikający z klasyfikacji substancji/mieszaniny jako działającej uczulająco na układ oddechowy, nie zamieszcza się piktogramu „GHS 07” jeżeli dotyczy on działania uczulającego na skórę lub działania drażniącego na oczy lub skórę(piktogram „GHS 07” może być wymagany na oznakowaniu ze względu na inny rodzaj zagrożenia np. ze względu na klasyfikację w toksyczności ostrej w kategorii 4)
 
GHS 08”  „GHS 07”
 
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:
Piktogram
Klasa i kategoria zagrożenia
 
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Ciecze łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Ciecze piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Ciała stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Ciecze utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Gazy pod ciśnieniem:
 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
§ Działanie korodujące na metale, kategoria zagrożenia 1
§ Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
§ Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1
§ Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3
- Działanie drażniące na drogi oddechowe
  - Skutek narkotyczny
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane,
  kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
 • Toksyczność ostra, kategoria 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie 1, 2
 Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:
§ Materiały wybuchowe z podklasy 1.5, 1.6
§ Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2,
§ Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G,
§ Nadtlenki organiczne, typ G,
§ Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią,
§ Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategorie 3, 4.

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności