Kolejna ATP

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179

z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Zobacz pozostałe aktualności