Zmiana klasyfikacji dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa (numer WE: 266-028-2) nie jest już zaklasyfikowana jako substancja kategorii Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1. Klasyfikacja tej substancji jako substancji rakotwórczej 1 A, mutagennej 1B i działającej szkodliwie na rozrodczość 1B pozostaje bez zmian

Zawiadomienie dotyczące klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej jako Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Zobacz pozostałe aktualności