12 ATP – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/521

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

W załącznikach wprowadzono zmiany dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania wynikające z 6. i 7. wydania GHS. Wprowadzono m.in. nową klasę zagrożenia dla odczulonych materiałów wybuchowych i nową kategorię zagrożenia „gazy piroforyczne” w ramach klasy zagrożenia „gazy łatwopalne”. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie kryteriów dotyczących substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne, podstawowych wartości granicznych, przepisów ogólnych dotyczących klasyfikacji mieszanin w formie aerozolu oraz szczegółów dotyczących definicji i kryteriów klasyfikacji dla niektórych klas zagrożenia. Rozporządzenie stosuje się od dnia 17 października 2020 r.

Zobacz pozostałe aktualności