Clp


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)


Rozporządzenie CLP – wersja skonsolidowana – stan na 01.12.2023 r.

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP)


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (dotyczy art. 45 CLP)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (pierwsza zmiana załącznika VIII)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (druga zmiana załącznika VIII)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1676 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie (zmiana art. 25)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (ED HH ED ENV PBT vPvB PMT vPvM)


Formularz internetowy służący zgłaszaniu błędów w tabeli 3.1 załącznika VI do rozporządzenia CLP.


Rozporządzenia dostosowujące do postępu naukowo-technicznego:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. – 1ATP

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. – 2ATP

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. – 3ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. – 4ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. – 5ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. – 6ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. – płynne detergenty przeznaczone do prania w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. – 7ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. – 8ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. – 9ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. – 10ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r . – 11ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. – 12ATP

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. – 13ATP

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. – 14ATP

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. – 15ATP

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/643 z dnia 3 lutego 2021 r. – 16ATP

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/849 z dnia 11 marca 2021 r. – 17ATP

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. – 18ATP

19ATP – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1434 z dnia 25 kwietnia 2023 r. 

20ATP – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1435 z dnia 2 maja 2023 r. 

21 ATPRozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r.

Zawiadomienie dotyczące klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej jako Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 16/1 z 20.01.2011)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz.Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008)