Inne


Wyroby aerozolowe

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Dyrektywa ws. dozowników aerozoli

DYREKTYWA KOMISJI 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

(3) Aby zapewnić stosowanie jednolitych etykiet na produktach zawierających fluorowane gazy cieplarniane, które są również objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (3), w szczególności w odniesieniu do etykietowania opakowań, w tym butli, bębnów, cystern samochodowych i cystern kolejowych, informacje dotyczące etykietowania określone w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 należy wskazać w sekcji na etykiecie poświęconej informacjom uzupełniającym.


Oznakowanie miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie


Transport

Transport towarów niebezpiecznych odbywa się odpowiednio zgodnie z regulacjami dotyczącymi transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), żeglugi śródlądowej (ADN), drogą powietrzną (ICAO TI) lub morską (IMDG).

Ministerstwo Infrastruktury ADR

Ministerstwo Infrastruktury RID

ADR, RID, ADN – Transportowy Dozór Techniczny

Dangerous Goods – UNECE

Dangerous Goods – ICAO

Dangerous Goods – IATA

IMDG Code – International Maritime Organization


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


SEVESO

Europejska Agencja Chemikaliów: Update of the C&L inventory with Seveso III categorisation of substances

Komisja Europejska: The Seveso Directive – Prevention, preparedness and response

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Poważne awarie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej