DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.reach.gov.pl oraz www.clp.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia

 • niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • na stronie są linki, które nie zawierają treści
 • na stronie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu
 • występują błędy kodu HTML i CSS
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Entera Usługi Informatyczne i Edytorskie s.c..

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności: www.reach.gov.pl oraz www.clp.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.
 • E-mail: biuro@chemikalia.gov.pl
 • Telefon: +48 42 2538 400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych
 • Adres: Dowborczyków 30/34
  90-019 Łódź
 • E-mail: biuro@chemikalia.gov.pl
 • Telefon: +48 42 2538 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krajowe Centrum Informacyjne  ds. REACH&CLP  mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących np. : zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, klawisze dostępności.

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Inne informacje i oświadczenia

Bezpośredni kontakt telefoniczny z Krajowym Centrum Informacyjnym: 42 2538 424 oraz 42 2538 427