GHS


Międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów reprezentuje GHS (Global Harmonised System), czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. System ten zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci – etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki. Podstawy do opracowania Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania wywodzą się z mandatu do opracowania globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, który został nadany na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Środowiska i Rozwoju w 1992 roku (Rio de Janeiro). System GHS przyjęty został na Szczycie Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju (w Johanesburgu w 2002 roku).
We Wspólnocie system GHS został wdrożony za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP). Rozporządzenie to zastąpiło dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania preparatów niebezpiecznych. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasady ich oznakowania, zgodnie zasadami GHS, zostały opublikowane po raz pierwszy w 2003 r. w tzw „Fioletowej Księdze”. „Fioletowa księga” jest dokumentem, który jest uaktualniany, biorąc pod uwagę wyniki prac pod-komitetu ds. Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania działającego przy ONZ, raz na dwa lata.

„Fioletowa Księga” GHS (Rev.9) (2021)

UN Manual of Tests and Criteria

Lista krajów wdrażających GHS

Poradniki GHS

Więcej informacji na temat Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania znajduje się na stronach internetowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod następującym adresem: http://www.unece.org.

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania charakteryzuje się systemem blokowym (building block approach). Zgodnie z zasadami systemu blokowego, państwa wdrażając GHS mogą zdecydować się na przyjęcie wszystkich klas/kategorii zagrożeń lub mogą niektórych kategorii zagrożeń nie wdrażać. Jeżeli zdecydują się na przyjęcie danej kategorii zagrożeń, wtedy nie mogą już nic zmieniać w danej kategorii zagrożenia (nie mogą zmieniać kryteriów klasyfikacji ani elementów oznakowania związanych z dana kategorią zagrożenia). Unia Europejska wdrażając GHS za pomocą rozporządzenia nr 1272/2008 zdecydowała się na zastosowanie systemu blokowego w stosunku do niektórych kategorii zagrożeń. Poniżej w tabeli przedstawiono różnice w kryteriach klasyfikacji i elementach oznakowania pomiędzy GHS a rozporządzeniem nr 1272/2008.

Kategorie zagrożenia uwzględnione w GHS ONZ, ale nieuwzględnione w CLP
Klasyfikacje ze względu na zagrożenia Kategorie zagrożenia zgodne z GHS ONZ nieuwzględnione w CLP Uwagi
Substancje ciekłe łatwopalne Kat. 4 Substancje ciekłe łatwopalne o temperaturze zapłonu ≤ 93ºC są stosowane do celów klasyfikacji w klasie zagrożenia wyroby aerozolowe
Toksyczność ostra Kat. 5
Działanie żrące / drażniące na skórę Kat. 3 Środek łagodnie drażniący skórę
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Kat. 2B Kat. 2 zgodna z CLP jest równoważna z kat. 2A zgodną z GHS ONZ
Zagrożenie przy aspiracji Kat. 2
Stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego Kat. ostra 2 i 3

Narzędzie online „GHS converter” na stronie Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) – Uwaga! nie ma gwarancji poprawności klasyfikacji i oznakowania