Odpowiedzialność za klasyfikację


Kto jest odpowiedzialny za klasyfikację?

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia CLP obowiązek klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, przed ich wprowadzeniem do obrotu, spoczywa na producentach, importerach i dalszych użytkownikach. W pewnych przypadkach rozporządzenie CLP nakłada także obowiązek klasyfikacji substancji, pomimo tego że nie są one wprowadzane do obrotu. Producenci, wytwórcy wyrobów i importerzy klasyfikują te substancje, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu, jeżeli:

  •   art. 6, art. 7 ust. 1 lub ust. 5, art. 17 lub art. 18 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) przewiduje obowiązek rejestracji substancji

  art. 6 – ogólny obowiązek rejestracji substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin

  art. 7 ust. 1 – obowiązek rejestracji substancji w wyrobach (w przypadku gdy zamierzone jest uwalnianie substancji z wyrobów podczas normalnych  lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania i substancja obecna jest w wyrobach w łącznej ilości co najmniej 1 tony rocznie na wytwórcę lub importera)

  art. 7 ust. 5 – przypadek, w który Europejska Agencja Chemikaliów może podejmować decyzje nakładające na wytwórców lub importerów wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów rejestracyjnych w przypadku każdej substancji zawartej w wyrobach, jeżeli substancja jest obecna w wyrobach w łącznej ilości co najmniej 1 tony rocznie na wytwórcę lub importera i ECHA ma podstawy do podejrzeń, że substancja jest uwalniana z tych wyrobów

  art. 17 – rejestracja półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania

  art. 18 – rejestracja transportowanych półproduktów wyodrębnianych

  •  art. 7 ust. 2 lub art. 9 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) przewiduje obowiązek zgłoszenia

  art. 7 ust. 2 – przekazywanie informacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów o substancjach znajdujących się na kandydackiej liście substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia REACH, które znajdują się w wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag. i w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera

  art. 9 – zwolnienie z ogólnego obowiązku rejestracji substancji przeznaczonych do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD)

Jeżeli substancja podlega zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu na poziomie Wspólnoty (znajduje się w załączniku VI do rozporządzenia CLP), wtedy klasyfikuje się substancję zgodnie z wpisem zawartym w załączniku VI do rozporządzenia CLP, natomiast wszystkie nie ujęte we wpisie zagrożenia stwarzane przez substancję czy to dla zdrowia człowieka czy to dla środowiska klasyfikuje zgodnie z kryteriami klasyfikacji opisanymi w rozporządzeniu CLP (obowiązek doklasyfikowania substancji znajdujących się w załączniku VI do rozporządzenia CLP przez producenta, importera lub dalszego użytkownika, jeżeli tylko posiada informacje o dodatkowych – nie wymienionych w załączniku, zagrożeniach stwarzanych przez substancję).


Znaczenie badań w kontekście CLP