Oznakowanie


Substancje i mieszaniny po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane, aby ostrzec ich użytkowników (użytkowników profesjonalnych, konsumentów) przed zagrożeniami jakie stwarzają.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP etykietę należy sporządzić dla:

 • substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, jako stwarzające zagrożenie,
 • mieszanin o których mowa w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP (niezależnie od tego czy mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie czy też nie),
 • materiałów wybuchowych o których mowa w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP.

Kto jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie substancji i mieszanin?

 Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP w przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dostawcy zapewniają by przed wprowadzeniem do obrotu była odpowiednio oznakowana.

Dostawca – oznacza każdego producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny lub mieszaninę.

W jakim języku powinna być sporządzona etykieta?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia CLP etykieta powinna być sporządzona w języku urzędowym (językach urzędowych) państw członkowskich na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej.

Na etykiecie można przekazać informacje o zagrożeniach w większej liczbie języków niż jest to wymagane przez dane państwo członkowskie, pod warunkiem, że we wszystkich językach zostaną podane te same informacje oraz, że etykieta nadal będzie spełniała wymagania art. 31 rozporządzenia CLP, czyli będzie czytelna.

Jakie informacje należy umieścić na etykiecie substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie?

Zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia CLP oznakowanie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie powinno zawierać:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli substancja lub mieszanina jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • identyfikator produktu,
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze),
 • hasło ostrzegawcze (wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia użytkownika substancji czy mieszaniny o potencjalnym zagrożeniu: „niebezpieczeństwo” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia, np. dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą w kategoriach 1-3 lub „uwaga” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń niższego stopnia, np. dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 4. W przypadku gdy na oznakowaniu opakowania pojawi się hasło ostrzegawcze „niebezpieczeństwo”, nie umieszcza się dodatkowo napisu „uwaga”),
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H),
 • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P),
 • inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP.
Przepisy rozporządzenia CLP nie określają minimalnych wymiarów czcionki etykiety, natomiast wymagają aby elementy etykiety ostrzegawczej wyraźnie odróżniały się od tła, a ich wielkość i odstępy pomiędzy znakami były takie, aby umożliwić łatwe odczytanie informacji znajdujących się na etykiecie ostrzegawczej.