Informacje uzupełniające


W niektórych przypadkach, zgodnie z art. 25 rozporządzenia CLP, na etykiecie pojawią się tzw. „informacje uzupełniające”:

  • jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie posiada właściwości fizyczne lub właściwości wpływające na zdrowie człowieka o których mowa w części 1 załącznika II do rozporządzenia CLP, na etykiecie należy zamieścić treść odpowiednich zwrotów (np. EUH014 – „Reaguje gwałtownie z wodą” – w przypadku substancji i  mieszanin, które reagują gwałtownie z wodą, chlorek acetylu, metale alkaliczne, tetrachlorek tytanu; EUH066 – „Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry” – w przypadku substancji i mieszanin, które mogą powodować wysuszenie skóry, łuszczenie i pękanie skóry, lecz nie spełniają kryteriów działania drażniącego na skórę określonych w rozporządzeniu CLP). W tabeli poniżej przedstawiono treść wszystkich dodatkowych zwrotów wskazujących zagrożenie, które należy zamieścić na oznakowaniu opakowania niektórych substancji/mieszanin zgodnie z częścią 1 załącznika II do rozporządzenia CLP:
Zagrożenia fizyczne
EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym
EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu tlenu
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku
Skutki zdrowotne
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe

 

w  przypadku substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie, które objęte są przepisami dyrektywy91/414/EWG (środki ochrony roślin) na etykiecie należy zamieścić następujący napis „W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją”,

w  przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej, na etykiecie należy zamieścić hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo” i zwrot EUH059 „Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej”,

na etykiecie niektórych mieszanin, niezależnie od tego czy są one zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie czy nie, należy umieścić odpowiednie informacje, zgodnie z częścią 2 załącznika II do rozporządzenia CLP (np. zwrot EUH202 „Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi” – umieszczenie tego zwrotu wymagane jest na etykietach na bezpośrednim opakowaniu klejów na bazie cyjanoakrylanów). Poniżej w tabeli przedstawiono treść wszystkich dodatkowych zwrotów, które mogą pojawić się na oznakowaniu opakowań niektórych mieszanin zgodnie z wymaganiami części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP:

EUH201 Mieszaniny zawierające ołów Zawiera ołów. Nie powinien być stosowany na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci
EUH201A Mieszaniny zawierające ołów Uwaga! Zawiera ołów
EUH202 Mieszaniny zawierające cyjanoakrylany Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi
EUH203 Cementy i mieszaniny zawierające cement Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH204 Mieszaniny zawierające izocyjaniany Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH205 Mieszaniny zawierające składniki epoksydowe o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH206 Mieszaniny sprzedawane ogółowi społeczeństwa, które zawierają aktywny chlor Uwaga! Nie stosować razem z  innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)
EUH207 Mieszaniny zawierające kadm (stopy) i przeznaczone do użycia przy lutowaniu lub spawaniu Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania
EUH208 Mieszaniny niezaklasyfikowane jako uczulające ale zawierające przynajmniej jedną substancję uczulającą Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH209

 

 

EUH209A

 

Ciekłe mieszaniny zawierające chlorowcowane węglowodory

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwo palną

 

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwo palną

EUH210 Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogółu społeczeństwa Karta charakterystyki dostępna na żądanie

 

inne informacje niż wymienione powyżej, pod warunkiem, że informacje te:

– będą podawać dalsze użyteczne informacje,

– nie spowodują trudności w odczytaniu elementów etykiety wymaganych na mocy art. 17 rozporządzenia CLP,

– nie będą zaprzeczać ani podawać w wątpliwość elementów etykiety wymaganych na mocy art. 17 rozporządzenia CLP,

– będą spójne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny

wszelkie elementy oznakowania wynikające z innych przepisów wspólnotowych także powinny być zamieszczane w polu „informacje uzupełniające” (art. 25 ust. 6 rozporządzenia CLP) np.:

– informacje wymagane na podstawie dyrektywy 2004/42/WE dotyczące zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w farbach i lakierach,
– informacje wymagane w przypadku gdy substancja/mieszanina podlega przepisom dyrektywy 98/8/WE (dyrektywa dotycząca produktów biobójczych),
– informacje wymagane w przypadku gdy substancja/mieszanina podlega przepisom dyrektywy 91/414/EWG (dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin),
– informacje, które należy zamieścić na etykiecie na podstawie załącznika XVII do rozporządzenia REACH (np. „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”),
– informacje wymagane na podstawie art. 65 rozporządzenia REACH (zgodnie z art. 65 rozporządzenia REACH w przypadku gdy producent, importer lub dalszy użytkownik uzyskał zezwolenie na stosowanie substancji znajdującej się w załączniku XIV do rozporządzenia REACH, wtedy na etykiecie substancji lub mieszaniny w której znajduje się ta substancja umieszcza się numer zezwolenia ).