Konsumenci


Substancje lub mieszaniny oferowane w sprzedaży dla wszystkich konsumentów wymagania dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci oraz wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie

Opakowania zawierające substancję lub mieszaninę zaklasyfikowaną ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1- 3, STOT – narażenie jednorazowe kategorii 1, STOT – narażenie powtarzane kategorii 1 lub działanie żrące na skórę kategorii 1 i dostarczane ogółowi społeczeństwa, niezależnie od pojemności opakowania, zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

Opakowania zawierające substancję lub mieszaninę zaklasyfikowaną i oznakowaną jako stanowiącą zagrożenie przez aspirację i dostarczane ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem substancji
i mieszanin wprowadzanych do obrotu w postaci aerozoli lub w pojemnikach wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu, niezależnie od pojemności opakowania, zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

W przypadku substancji lub mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa i zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą, działanie żrące na skórę, działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategorii 2, rakotwórczość kategorii 2, działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 2, działanie uczulające na drogi oddechowe lub STOT kategorii 1 i 2, zagrożenie spowodowane aspiracją lub jako łatwopalne gazy, ciecze i ciała stałe kategorii 1 i 2, opakowanie, niezależnie od pojemności, zaopatruje się w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.


Jeśli substancje lub mieszanina zawierają co najmniej jedną z wymienionych poniżej substancji obecną w stężeniu równym lub większym niż wyszczególnione maksymalne indywidualne stężenia, które są dostarczane ogółowi społeczeństwa, opakowanie, niezależnie od pojemności, musi być wyposażone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

Nr CAS: Nazwa Nr WE: Stężenie graniczne
1 67-56-1 metanol 200-659-6 ≥ 3%
2 2 75-09-2 dichlorometan 200-838-9 ≥ 1 %