Nazwa alternatywna


Wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej

Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP substancje lub mieszaniny wprowadzane do obrotu powinny być odpowiednio zidentyfikowane (zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP na oznakowaniu opakowania czy to substancji czy mieszaniny należy zamieścić między innymi identyfikator produktu). Jednakże w niektórych przypadkach producent, importer lub dalszy użytkownik substancji wchodzącej w skład mieszaniny może złożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w odniesieniu do tej substancji wchodzącej w skład mieszaniny w postaci nazwy określającej najważniejsze chemiczne grupy funkcyjne lub oznaczenia alternatywnego, jeżeli substancja spełnia określone kryteria i jeżeli jest on w stanie wykazać, że ujawnienie na etykiecie lub w karcie charakterystyki nazwy chemicznej tej substancji zagraża poufności jego działalności gospodarczej, w szczególności jego prawom własności intelektualnej.

Wszyscy dostawcy mieszanin, którzy przed dniem 1 czerwca 2015 r. wykażą na mocy art. 15 dyrektywy 1999/45/WE (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/45/WE wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej składa się do organu właściwego w którym dana mieszanina jest wprowadzana do obrotu), że ujawnienie nazwy chemicznej substancji stanowiącej składnik mieszaniny zagraża poufności ich działalności gospodarczej, mogą do celów rozporządzenia CLP w dalszym ciągu stosować uzgodnioną nazwę alternatywną.

Producent, importer lub dalszy użytkownik może ubiegać się o alternatywną nazwę rodzajową dla substancji zawartej w mieszaninie jeżeli:

(I) substancji nie przypisano we Wspólnocie najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy; oraz

(II) producent, importer lub dalszy użytkownik mogą wykazać, że stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej zaspokaja wymóg przekazania wystarczających informacji, dla podjęcia niezbędnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymóg zagwarantowania, że ryzyko wynikające z użytkowania danej mieszaniny jest odpowiednio kontrolowane; oraz

(III) substancja została zaklasyfikowana wyłącznie w jednej lub kilku z następujących kategorii zagrożeń:

a) dowolna z kategorii zagrożeń ze względu na właściwości fizyczne,

b) toksyczność ostra, kategoria 4,

c) działanie drażniące na skórę, kategoria 2,

d) działanie drażniące na oczy, kategoria 2,

e) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 2 lub 3,

f) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategoria 2,

g) stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategoria 3 lub 4.

Więcej informacji na stronach ECHA