Piktogramy – wymagania


Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Ich zadaniem jest przekazanie konkretnej informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle
z czerwonym obramowaniem. Mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Każdy z piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2. Wielkość etykiety jest natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

Pojemność opakowania Wymiary etykiety (mm)
Nieprzekraczająca 3 dm3 Co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe
Większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3 Co najmniej 74 x 105
Większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3 Co najmniej 105 x 148
Większa niż 500 dm3 Co najmniej 148 x 210

W przypadku gdy klasyfikacja substancji lub mieszaniny powoduje konieczność umieszczenia więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, zastosowanie mają zasady pierwszeństwa doboru piktogramów, których celem jest zmniejszenie ilości wymaganych na oznakowaniu opakowania piktogramów. Zgodnie z zasadami pierwszeństwa:

jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram ”GHS 01”, zamieszczenie piktogramów ”GHS O2” i ”GHS 03” nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy umieszczenie więcej niż jednego z powyższych piktogramów jest obowiązkowe (np. w przypadku samoreaktywnych substancji i mieszanin typu B oraz nadtlenków organicznych typu B)

”GHS 01”

Opcjonalnie

”GHS 02”

”GHS 03”

jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram ”GHS 06”, nie zamieszcza się piktogramu ”GHS 07”

”GHS 06”

noexclamnie

”GHS 07”

jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram ”GHS 05”, nie zamieszcza się piktogramu ”GHS 07” jeżeli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę (piktogram ”GHS 07” może być wymagany na oznakowaniu ze względu na inny rodzaj zagrożenia np. ze względu na klasyfikację w  toksyczności ostrej w kategorii 4)

”GHS 05”

noexclamnie

”GHS 07”

jeżeli na oznakowaniu pojawi się piktogram ”GHS 08” wynikający z klasyfikacji substancji/mieszaninyjako działającej uczulająco na układ oddechowy,nie zamieszcza się piktogramu ”GHS 07” jeżeli dotyczy on działania uczulającego na skórę lub działania drażniącego na oczy lub skórę(piktogram ”GHS 07” może być wymagany na oznakowaniu ze względu na inny rodzaj zagrożenia np. ze względu na klasyfikację w toksyczności ostrej w kategorii 4)

”GHS 08”

noexclamnie

”GHS 07”