Piktogramy – wymagania


Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Ich zadaniem jest przekazanie konkretnej informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle
z czerwonym obramowaniem. Mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Każdy z piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2. Wielkość etykiety jest natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

Pojemność opakowania Wymiary etykiety (mm)
Nieprzekraczająca 3 dm3 Co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe
Większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3 Co najmniej 74 x 105
Większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3 Co najmniej 105 x 148
Większa niż 500 dm3 Co najmniej 148 x 210

 

W przypadku gdy klasyfikacja substancji lub mieszaniny powoduje konieczność umieszczenia więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, zastosowanie mają zasady pierwszeństwa doboru piktogramów, których celem jest zmniejszenie ilości wymaganych na oznakowaniu opakowania piktogramów. Zgodnie z zasadami pierwszeństwa:

w przypadku zagrożeń fizycznych, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram GHS01 (wybuchająca bomba), piktogramy GHS02 (płomień) i GHS03 (płomień nad okręgiem) są nieobowiązkowe …

obowiązkowy nieobowiązkowy nieobowiązkowy

… z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązkowych jest kilka piktogramów, jak w przypadku substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako samoreaktywne typu B lub jako nadtlenki organiczne typu B, zob. załącznik I do rozporządzenia CLP

 

w przypadku zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram GHS02 (płomień) lub GHS06 (czaszka i skrzyżowane piszczele), piktogram GHS04 (butla gazowa) jest nieobowiązkowy

obowiązkowy lub obowiązkowy nieobowiązkowy

 

w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram GHS06 (czaszka i skrzyżowane piszczele), umieszczenie piktogramu GHS07 (wykrzyknik) jest zabronione

 

w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram GHS05 (działanie żrące), piktogramu GHS07 (wykrzyknik) nie można stosować w przypadku działania drażniącego na skórę lub na oczy…

… ale musi być stosowany w przypadku innych zagrożeń

 

w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram GHS08 (zagrożenie dla zdrowia) odnoszący się do działania uczulającego na drogi oddechowe, piktogramu GHS07 (wykrzyknik) nie można stosować w przypadku działania uczulającego na skórę bądź działania drażniącego na skórę lub na oczy…

… ale musi być stosowany w przypadku innych zagrożeń