Piktogramy – rodzaje


Nowe piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, jak również piktogramy obowiązujące na mocy przepisów dotyczących transportu można pobrać ze strony internetowej ONZ

Piktogramy CLP – Strona Europejskiej Agencji Chemikaliów

Piktogramy – co oznaczają?


 zagrożenia dla zdrowia
       
 • toksyczność ostra kat. 1, 2, 3
 • działanie żrące na skórę
 • poważne uszkodzenie oczu
 • działanie drażniące na skórę/oczy
 • działanie uczulające na skórę
 • toksyczność ostra kat. 4
 • działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3
 • rakotwórczość
 • działanie mutagenne
 • działanie szkodliwe na rozrodczość
 • działanie uczulające na drogi oddechowe
 • działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1, 2
 • zagrożenie spowodowane aspiracją
 zagrożenia fizyczne
     
 • wybuchowe
 • łatwopalne
 • samoreaktywne
 • piroforyczne
 • nadtlenki organiczne
 • samonagrzewające się
 • uwalniające gazy w kontakcie z wodą
 • utleniające
   
 • działające korodująco na metale
 • gazy pod ciśnieniem
 zagrożenie dla środowiska
   
 •  ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
 • przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1, 2
 •  zagrożenie dla warstwy ozonowej kat. 1