Rozmieszczenie i aktualizacja


W jaki sposób należy rozmieścić informacje na etykiecie: zgodnie z art. 32 rozporządzenia CLP piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające rodzaj zagrożenia
i zwroty określające środki ostrożności powinny być umieszczone na etykiecie razem. Dostawca może ustalić kolejność umieszczenia zwrotów H i zwrotów P. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności powinny być pogrupowane razem. W przypadku etykiet wielojęzycznych zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty określające środki ostrożności grupuje się razem według języków.

Należy także pamiętać, że opakowania zawierające substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie udostępnianą ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć kształtu ani nie mogą być zaprojektowane w sposób, który stwarza prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów jak również nie mogą wyglądać ani być zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów.

Kiedy należy zaktualizować etykietę: etykieta powinna zostać zaktualizowana przez dostawców, bez nieuzasadnionej zwłoki, po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania substancji lub mieszaniny, gdy nowy rodzaj zagrożenia spowoduje zaklasyfikowanie substancji/mieszaniny w wyższej kategorii. Także w przypadkach gdy wymagane jest wprowadzenie nowych informacji uzupełniających na mocy art. 25 rozporządzenia CLP dostawcy powinny dokonać aktualizacji etykiety bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku gdy konieczne jest dokonanie innych zmian w oznakowaniu niż wymienione powyżej, np. zmiana klasyfikacji substancji zawartej w mieszaninie powoduje zaklasyfikowanie mieszaniny do niższej kategorii zagrożenia lub zmianie ulegnie telefon dostawcy, wtedy to dostawcy powinni zaktualizować etykietę w ciągu 18 miesięcy. W przypadku substancji objętych zakresem dyrektywy 91/414/EWG lub 98/9/WE, dostawcy dokonują zmian etykiety zgodnie z wymaganiami tych dyrektyw.

Poniżej przedstawiono przykładową etykietę substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.

2-izopropylo-2-(1-metylobutylo)-1,3-dimetoksypropan
603-145-00-3
 

 

Uwaga 

Działa drażniąco na skórę

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

 

Chronić przed dziećmi

Stosować rękawice ochronne

Unikać zrzutów do środowiska

Dystrybutor:
XXX Polska Sp. z o.o. 01-000 Warszawa, ul. xxxxxxxx;
tel.: yyyyyyyyyyy
500 ml
W niektórych przypadkach opakowanie substancji lub mieszaniny może mieć taki kształt lub formę lub jest tak małe, że niemożliwe jest sporządzenie etykiety zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w art. 31 rozporządzenia CLP. W takich przypadkach elementy etykiety, o których mowa w art. 17 rozporządzenia CLP mogą być zamieszczone na:
a) etykietach rozkładanych,
b) przywieszanych metkach,
c) na opakowaniu zewnętrznym.
W takich przypadkach etykieta na opakowaniu wewnętrznym powinna zawierać przynajmniej piktogramy określające rodzaj zagrożenia, identyfikator produktu oraz nazwę i numer telefonu dostawcy danej substancji lub mieszaniny.
Jeżeli w sposób określony powyżej nie da się zamieścić wszystkich informacji, które powinny znaleźć się na etykiecie, to dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:
1) gazy utleniające kategorii 1,
2) gazy pod ciśnieniem,
3) ciecze łatwo palne kategorii 2 lub 3,
4) ciała stałe łatwo palne kategorii 1 lub 2,
5) substancje lub mieszaniny samoreaktywne typu C do F,
6) substancje lub mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 2,
7) substancje lub mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwo palne kategorii 1, 2 lub 3,
8) ciecze utleniające kategorii 2 lub 3,
9) ciała stałe utleniające kategorii 2 lub 3,
10) nadtlenki organiczne typu C do F,
11) toksyczność ostra kategoria 4, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa,
12) substancja lub mieszanina działająca drażniąco na skórę kategorii 2,
13) substancja lub mieszanina działająca drażniąco na oczy kategorii 2,
14) substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 2 lub 3, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa,
15) substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategorii 2, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa,
16) substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność ostra, kategoria 1,
17) substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategoria 1 lub 2.
Dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:
1) gazy łatwo palne kategorii 2,
2) działanie szkodliwe na rozrodczość: wpływ na laktację lub poprzez laktację,
3) stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategoria 3 lub 4.
W przypadku opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć piktogram, zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:
1) działanie korodujące na metale.