Zwroty H oraz P


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H): zgodnie z art. 21 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia. Treść zwrotów H powinna być zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku III do rozporządzenia CLP. Zwroty H przypisane są danej klasie
i kategorii zagrożenia, opisują rodzaj zagrożenia wywołany przez substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie. Zwroty H rozpoczynające się:

– od cyfry 2**: dotyczącą zagrożeń fizycznych (np. H 222 – Skrajnie łatwo palny aerozol),

– od cyfry 3**: dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka (np. H 312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą),

– od cyfry 4**: dotyczą zagrożenia dla środowiska (np. H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne).

Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożeniach z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań, to na etykiecie należy zamieścić wszystkie zwroty H wynikające z klasyfikacji, chyba że treść tych zwrotów powtarza się (np. w przypadku klasyfikacji mieszaniny jako działającej żrąco na skórę kategorii 1A z przypisanym zwrotem H 314 (Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu) oraz powodującej ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kategoria 1 z przypisanym zwrotem H 318 (Powoduje poważne uszkodzenie oczu) na etykiecie wystarczy zamieścić jedynie zwrot H 314, ponieważ zwrot ten zawiera już ostrzeżenie odnośnie możliwości uszkodzenia oczu przez mieszaninę).


Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P): zgodnie z art. 22 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące środki ostrożności, które zalecają środki służące zmniejszeniu lub zapobieganiu szkodliwym skutkom dla zdrowia człowieka lub środowiska wynikającym z narażenia na substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej stosowania lub unieszkodliwiania. Zwroty wskazujące środki ostrożności powinny być dobrane zgodnie z art. 28 i częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP. Dobór zwrotów P powinien uwzględniać zwroty H przypisane substancji/mieszaninie oraz przewidywany lub zidentyfikowany sposób stosowania substancji lub mieszaniny. Na oznakowaniu substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie nie powinno się znajdować więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności, chyba że większa liczba zwrotów P jest konieczna aby właściwie opisać zasady bezpiecznego stosowania substancji/mieszaniny. Gdy substancja lub mieszanin jest sprzedawana ogółowi społeczeństwa, wówczas na etykiecie w stosownych przypadkach należy umieścić jeden zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania tej substancji lub mieszaniny (w pozostałych przypadkach zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania nie jest wymagany, jeżeli jednoznacznie wiadomo, że usunięcie substancji, mieszaniny lub opakowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska).

Zwroty wskazujące środki ostrożności pogrupowane są w rozporządzeniu CLP na:

ogólne (zaczynają się od cyfry 1**, np. P 102 – Chronić przed dziećmi),

– dotyczące zapobiegania (zaczynają się od cyfry 2**, np. P 232 – Chronić przed wilgocią),

– dotyczące reagowania (zaczynają się od cyfry 3**, np. P 331 – Nie wywoływać wymiotów),

– dotyczące przechowywania (zaczynają się od cyfry 4**, np. P 402 – Przechowywać w suchym miejscu),

– dotyczące usuwania (zaczynają się od cyfry 5**).