FaqCo oznacza CLP?


„Rozporządzenie CLP” lub „CLP” to skrót od rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH). Rozporządzenie wdraża do prawa Unii Europejskiej drugie wydanie Globalnie Zharmonizowanego Systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Rozporządzenie CLP weszło w życie 20 stycznia 2009 r. Stopniowo zastąpi dyrektywę o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG (DSD) i dyrektywę o preparatach niebezpiecznych 1999/45/WE (DPD) z zastosowaniem odpowiednich okresów przejściowych.

Kogo dotyczy CLP?

CLP dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin. Niezależnie od wielkości tonażu substancje lub mieszaniny należy zaklasyfikować, oznakować i opakować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP zanim zostaną one wprowadzone na rynek Wspólnoty. Wprowadzenie do obrotu substancji lub mieszaniny oznacza odpłatne bądź nieodpłatne fizyczne udostępnienie jej stronom trzecim.
Rozporządzenie CLP nakłada na producentów i importerów obowiązek klasyfikacji substancji, które podlegają rejestracji lub zgłoszeniu zgodnie z art. 7 lub 9 rozporządzenia REACH, nawet jeżeli nie są wprowadzane do obrotu. Obowiązek ten obejmuje także klasyfikację substancji, które są stosowane w badaniach dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD).
Każdy producent i importer powinien zgłaszać do Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania prowadzonego przez Agencję substancje stwarzające zagrożenie, które wprowadza do obrotu w ich postaci własnej lub jako składniki stwarzającej zagrożenie mieszaniny występujące powyżej pewnych wartości stężeń, niezależnie od wartości rocznej produkcji lub importu, także substancje podlegające rejestracji zgodnie z przepisami rozporządzeniem REACH. Jednakże obowiązek zgłaszania nie dotyczy tych, którzy przedłożyli już informacje równoważne informacjom zgłoszonym na mocy rozporządzenia CLP, jako część dokumentacji rejestracyjnej.

Co stanie się z dyrektywami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów?

Dyrektywy 67/548/EWG (dyrektywa o niebezpiecznych substancjach, DSD) i 1999/45/WE (dyrektywa o niebezpiecznych preparatach, DPD) dotyczące klasyfikacji i oznakowania będą obowiązywały do 1 czerwca 2015 r. Zanim zostaną całkowicie uchylone, będą stopniowo zastępowane z uwzględnieniem odpowiednich okresów przejściowych zawartych w rozporządzeniu CLP: substancje muszą być klasyfikowane zgodnie z kryteriami dyrektywy DSD do 1 czerwca 2015 r., podczas gdy najpóźniej do 1 grudnia 2010 r. należy wprowadzić klasyfikację zgodną z rozporządzeniem CLP. W przypadku mieszanin do 1 czerwca 2015 r. powinny one być klasyfikowane zgodnie z kryteriami dyrektywy DPD, jednocześnie najpóźniej do 1 czerwca 2015 r. powinna być wprowadzona klasyfikacja zgodna z CLP. Kolejne przejściowe zasady definiują, kiedy oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin zgodne z dyrektywami DSD i DPD należy zastąpić oznakowaniem i pakowaniem zgodnym z wymaganiami rozporządzenia CLP.

Co stało się z załącznikiem I do dyrektywy DSD?

Załącznik I do dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (DSD), zawierający wykaz substancji o zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu zawierający 8 000 substancji, 20 stycznia 2009 r. został uchylony po wejście w życie rozporządzenia CLP. Jednakże, wykaz zharmonizowanej klasyfikacji zawarty w załączniku I został przeniesiony do tabeli 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia CLP i jest prawnie wiążący. Oznacza to, ze dostawcy powinni stosować zawartą w tym wykazie klasyfikację po 20 stycznia 2009 r. do końca okresu przejściowego upływającego 1 czerwca 2015 r.


OZNAKOWANIE


Jakie są terminy końcowe dostosowania oznakowania substancji i mieszanin do nowych wymagań zawartych w rozporządzeniu CLP?

Oznakowanie substancji i mieszanin należy dostosować do rozporządzenia CLP odpowiednio do 1 grudnia 2010 r. i 1 czerwca 2015 r. Trzeba jednakże zauważyć, że w przypadku zaklasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP przed wymaganymi rozporządzeniem terminami, na oznakowaniu należy zamieścić tylko informacje wymagane na mocy rozporządzenia CLP, a oznakowanie zgodne z dyrektywami DSD i DPD wtedy już nie obowiązuje.
W przypadku substancji i mieszanin wprowadzonych do obrotu odpowiednio przed terminami końcowymi obowiązują przedłużone okresy przejściowe: nie ma obowiązku ponownie oznakować i ponownie pakować substancji i mieszanin, które są już w tym czasie w łańcuchu dostaw („na półkach”), odpowiednio do 1 grudnia 2012 r. i 1 czerwca 2017 r. Mając na uwadze produkty o przedłużonej trwałości zagwarantowano dodatkowe dwa lata w celu ułatwienia przejścia od systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania obowiązującego obecnie do nowego systemu.

Czy jest możliwe zamieszczenie na tej samej etykiecie równocześnie elementów oznakowania zgodnych z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE wraz z elementami oznakowania zgodnymi z rozporządzeniem CLP?

Nie jest możliwe zamieszczenie na tej samej etykiecie elementów dwóch systemów oznakowania, gdyż wprowadziłoby to chaos na rynku i utrudniłoby przejście do systemu klasyfikacji i oznakowania zgodnego z wymaganiami rozporządzenia CLP. Inaczej mówiąc, na etykiecie powinien być zamieszczony tylko jeden system oznakowania; który system należy wybrać, to zależy od czasu, kiedy dokonujemy wyboru pamiętając o terminach końcowych – 1 grudnia 2010 r. i 1 czerwca 2015 r. (patrz pytanie 2.1). W przypadku decyzji o klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji zgodnie z zasadami CLP przed 1 grudnia 2010 r. lub mieszanin przed 1 czerwca 2015 r. nie należy już stosować żadnych elementów oznakowania zgodnych z wymaganiami odpowiednich dyrektyw DSD lub DPD.

Czy jest określona maksymalna ilość zwrotów określających rodzaj zagrożenia zamieszczonych na etykiecie?

Ilość zwrotów określających rodzaj zagrożenia nie jest limitowana, zwroty powinny odzwierciedlać wszystkie zagrożenia wynikające z klasyfikacji substancji lub mieszaniny. Należy unikać wyraźnego powtarzania i zbędnych informacji.

Czy zamieszczona na etykiecie ilość zwrotów określających środki ostrożności jest ograniczona?

W przeciwieństwie do ilości zwrotów określających rodzaj zagrożenia ilość zwrotów określających środki ostrożności, jakie należy zamieścić na etykiecie, jest ograniczona. Ogólną zasadą jest niezamieszczanie więcej niż sześciu zwrotów określających środki ostrożności, chyba, że jest konieczna większa liczba zwrotów, ze względu na charakter i nasilenie zagrożenia. Agencja opublikuje poradnik na temat doboru spośród dostępnych ponad 100 zwrotów określających środki ostrożności.

Czy etykieta zaprojektowana zgodnie z prawodawstwem krajów nie należących do Wspólnoty a stosujących system GHS jest akceptowana we Wspólnocie?

We Wspólnocie będzie akceptowana etykieta zaprojektowana tylko zgodnie z zasadami CLP. To oznacza, że muszą być respektowane zasady zamieszczone w tytule III rozporządzenia CLP oraz szczegółowo opisane w załącznikach II – V. Jednakże należy pamiętać, że wiele aspektów dotyczących rozmieszczenia elementów oznakowania oraz informacji dodatkowych na oznakowaniu pozostaje do decyzji dostawcy substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie.


ZGŁOSZENIE (NOTYFIKACJA) DO WYKAZU KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA


Jakie są daty ostateczne na dokonanie zgłoszenia do Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania?

W przypadku substancji wprowadzonych do obrotu po 1 grudnia 2010 r., ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia (notyfikacji) klasyfikacji i oznakowania to jeden miesiąc od momentu wprowadzenia substancji do obrotu.
Dla substancji wprowadzonych do obrotu w dniu 1 grudnia 2010 r., notyfikacji w praktyce będzie można dokonać do dnia 3 stycznia 2011 r., ponieważ 1 styczeń 2011 r. przypada w sobotę, a 2 styczeń 2011 r. w niedzielę. Oczywiście w przypadku tych substancji możliwe jest dokonanie dobrowolnego zgłoszenia przed 1 grudnia 2010 r.
Dla substancji wprowadzonych do obrotu po 1 grudnia 2010 r., okres jednego miesiąca powinien być liczony od momentu wprowadzenia substancji do obrotu po 1 grudnia 2010 r. Odnosi się to także do substancji które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 grudnia 2010 r. lecz nie były wprowadzane do obrotu w dniu 1 grudnia 2010 r. i zostały ponownie wprowadzone do obrotu po tej dacie.
Przykładowo, jeżeli producent lub importer wprowadzi do obrotu substancję w dniu 8 listopada 2010 r., następnie zaprzestanie wprowadzania do obrotu substancji, a następnie wprowadzi do obrotu substancje ponownie w dniu 1 lutego 2011 r., to powinien policzyć obligatoryjny okres jednego miesiąca na dokonanie zgłoszenia od dnia 1 lutego 2011 i dlatego też powinien dokonać obowiązku notyfikacji do 1 marca 2011 r. Oczywiście taki producent czy importer może dokonać dobrowolnego zgłoszenia przed 1 grudnia 2010 r.
Producenci lub importerzy którzy będą dokonywali zgłoszenia powinni mieć na uwadze, że okres od 24 grudnia 2010 r. do 2 stycznia 2011 r. będzie okresem wolnym od pracy dla Agencji. Dlatego zaleca się, jeżeli jest to możliwe, aby dokonać zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji przed 24 grudnia 2010 r., ponieważ w przypadku technicznych problemów z narzędziem przygotowanym przez Agencję do przesłania zgłoszenia będzie możliwość rozwiązania tego problemu w stosunkowo krótkim czasie.

Czy do wykazu muszę dokonać zgłoszenia klasyfikacji zgodnej z dyrektywą 67/548/EWG czy rozporządzeniem CLP? Która klasyfikacja jest wymagana w przypadku wypełniania dokumentacji rejestracyjnej?

Zgłoszenie do Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania wymaga podania klasyfikacji substancji zgodnej z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu CLP.
W przypadku dokumentacji rejestracyjnej przesyłanej na mocy rozporządzenia REACH to czy w dokumentacji uwzględniona zostanie klasyfikacja zgodna z dyrektywą 67/548/EWG czy rozporządzeniem CLP zależy od tego kiedy zostanie przedłożona dokumentacja rejestracyjna. W przypadku kiedy dokumentacja rejestracyjna zostanie przesłana przed 1 grudnia 2010 r., wtedy powinna ona zawierać klasyfikację zgodną z dyrektywą 67/548/EWG. Zaleca się, aby w takim przypadku dokumentacja rejestracyjna zawierała także klasyfikację substancji zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu CLP, ponieważ pozwoli to na uniknięcie przesyłania do Agencji dodatkowo zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji. W przypadku gdy dokumentacja rejestracyjna zostanie przesłana po 1 grudnia 2010 r. wtedy należy uwzględnić klasyfikację substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. Jednakże w takich przypadkach można także zamieścić w dokumentacji rejestracyjnej klasyfikację substancji zgodną z dyrektywą 67/548/EWG. Po 1 czerwca 2015 r. dokumentacja rejestracyjna powinna zawierać jedynie klasyfikację substancji zgodną z wymaganiami rozporządzenia CLP.

Czy tylko substancje produkowane lub importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie będą podlegały procedurze zgłoszenia?

Nie, zgodnie z art. 39 (b) rozporządzenia CLP, zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu jest wymagane dla wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie, zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, czy to w postaci własnej czy jako składniki mieszanin w stężeniu powyżej odpowiednich stężeń granicznych i które są importowane lub produkowane i wprowadzane do obrotu na terytorium Wspólnoty. Innymi słowy, obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

 Czy należy dokonać zgłoszenia materiałów (wyrobów) wybuchowych do Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania?

Producent lub importer substancji wybuchowych (zaklasyfikowanych jako wybuchowe zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP), które następnie są wykorzystywane do produkcji wyrobów, powinien dokonać zgłoszenia tych substancji. Jednakże, nie ma obowiązku zgłaszania materiałów (wyrobów) wybuchowych.

Czy klasyfikacja i oznakowanie polimerów musi być zgłoszona do wykazu?

Polimer jest substancją i dlatego musi zostać zgłoszony na podstawie art. 39 (b) i 40 (1) rozporządzenia CLP, jeżeli zostanie zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie i jeżeli jest wprowadzany do obrotu.

Rozporządzenie CLP w art. 40 (1) odnosi się do „grupy producentów lub grupy importerów”. Czy jest to termin równoważny do terminu SIEF?

Nie, te dwa terminy nie są równoważne. Termin „grupa” nie jest zdefiniowany w rozporządzeniu CLP. Termin ten nie powinien być utożsamiany z terminem Forum Wymiany Informacji o Substancji (SIEF) zdefiniowanym w rozporządzeniu REACH. Jednakże, członkowie SIEF mogą zdecydować się na zgłoszenie do Wykazu Klasyfikacji i Oznakowania substancji jako grupa. W takim przypadku w zgłoszeniu powinna zostać wymieniona identyfikacja każdego członka grupy.


WNIOSEK O UZYSKANIE ZGODY NA STOSOWANIE ALTERNATYWNEJ NAZWY RODZAJOWEJ


Jak przebiega proces uzyskania zgody na stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej dla substancji zawartej w mieszaninie?

Przed 1 czerwca 2015 r., jeżeli mieszanina nie została jeszcze zaklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, każdy wniosek o uzyskanie zgody na stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej odnoszącej się do substancji zawartej w mieszaninie powinien być przesłany do organu właściwego w państwie członkowskim wyznaczonego na podstawie art. 15, i załącznika VI, dyrektywy 1999/45/WE. Jeżeli wniosek zostanie zaaprobowany przed 1 czerwca 2015 r., zaakceptowana alternatywna nazwa rodzajowa substancji może być także stosowana po 1 czerwca 2015 r. Należy wziąć pod uwagę, że zaaprobowana, przez organ właściwy wyznaczony na podstawie art. 15, i załącznika VI, dyrektywy 1999/45/WE, alternatywna nazwa rodzajowa substancji jest ważna jedynie na terytorium państwa członkowskiego które podjęło decyzję o jej przyznaniu. Jeżeli firma chce wprowadzać do obrotu mieszaninę także w innych państwach członkowskich powinna przesłać kopię decyzji do właściwego organu, który jest zobowiązany do zachowania poufności w stosunku do zaakceptowanej alternatywnej nazwy rodzajowej.
W przypadku gdy mieszanina jest klasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP przed 1 czerwca 2015 r., wniosek o uzyskanie zgody na stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej powinien zostać zgłoszony zgodnie z wymaganiami art. 24 rozporządzenia CLP, a nie zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/45/WE. Wniosek o uzyskanie zgody na stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej będzie przesyłany do Agencji a nie do właściwego organu w państwie członkowskim. Każdy wniosek zaakceptowany przez Agencję będzie obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich.

Czy Załącznik VI do dyrektywy 1999/45/WE może być jeszcze używany przy sporządzaniu wniosku?

Tak, może być jeszcze używany, w tych przypadkach gdy mieszanina jest ciągle klasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/45/WE, a nie jest jeszcze zgodna z wymaganiami rozporządzenia CLP, i kiedy wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej jest składany do właściwego organu w państwie członkowskim.

Czy jest dostępny format w którym należy złożyć wniosek o możliwość stosowania alternatywnej nazwy rodzajowej dla substancji zawartej w mieszaninie?

Agencja obecnie opracowuje format w którym będzie można złożyć wniosek o możliwość stosowania alternatywnej nazwy rodzajowej zgodnie z art. 24 rozporządzenia CLP. Format ten będzie udostępniony przez Agencję we właściwym czasie.

Czy złożenie wniosku będzie łączyło się z opłatą?

Tak jak określono w art. 24, Komisja Europejska określi wysokość opłaty za wniosek o możliwość stosowania alternatywnej nazwy rodzajowej na mocy rozporządzenia CLP. Wysokość opłaty zostanie określona w rozporządzeniu Komisji, które zostanie przyjęte w tzw. procedurze komitologii (obecnie trwają prace nad rozporządzeniem).


ZAŁĄCZNIK VI DO ROZPORZĄDZENIA CLP


Jakie jest znaczenie „Przypisu” („Footnote”) pojawiającego się przy niektórych substancjach w kolumnie Specyficzne Stężenia Graniczne w Tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP?

Tabela 3.2 znajdująca się w załączniku VI do rozporządzenia CLP zastąpiła zharmonizowaną klasyfikację wcześniej zawartą w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG. W przypadku niektórych substancji znajdujących się w kolumnie Specyficzne Stężenia Graniczne tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP pojawia się „Przypis” („Footnote”). „Przypis” pojawiał się przy tych substancjach zawartych w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG dla których różne stężenie skutkowało różną klasyfikacją ze względu na zagrożenia fizyczne: palność, wybuchowość, utlenialność. Innymi słowy, te specyficzne stężenia zostały zachowane w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP z uwzględnieniem odpowiadającej im klasyfikacji.
Na przykład, wpis o numerze indeksowym 007-004-00-1 dotyczący kwasu azotowego, zawiera następujące specyficzne stężenia graniczne: C; R35: C ≥ 20%, C; R34: 5 % ≤ C < 20%, z „Przypisem”: O; R8: C ≥ 70%.
„Przypis” odnosi się do klasyfikacji substancji jako O; R8 (utleniająca). Mieszanina zawierająca taką substancję, np. wodny roztwór kwasu azotowego będzie klasyfikowany jako utleniający jedynie w tych przypadkach gdy będzie zawierał kwas azotowy w ilości równej lub większej od 70%.
W części 1 załącznika VI do rozporządzenia CLP znajduje się wyjaśnienie Not pojawiających się w Tabeli 3.2 (np. Nota B, C czy H), natomiast nie znajduje się wyjaśnienie terminu „Footnote”