Wykaz C&L


Wykaz Klasyfikacji i Oznakowania substancji chemicznych.

Wykaz ten został przygotowany na podstawie  rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i zawiera informacje o klasyfikacji i oznakowaniu przekazane podczas rejestracji substancji chemicznych w ramach rozporządzania REACH lub notyfikacji w ramach rozporządzenia CLP.

Wykaz Klasyfikacji i Oznakowania:

www.echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Prezentacja wideo

www.youtube.com/watch?v=6gkKSUkJ184&feature=plcp


W 2017 r. do rozporządzenia CLP dodano nowy załącznik VIII, wprowadzając wymogi dotyczące przekazywania zharmonizowanych informacji w ramach zgłoszeń na mocy art. 45. Informacje te przekazywane są wyznaczonym podmiotom w państwie członkowskim i wykorzystywane w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (ośrodki leczenia zatruć).

W załączniku VIII określono niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (ang. unique formula identifier, UFI), który będzie wymagany w oznakowaniu danej mieszaniny, tworzący jednoznaczne powiązanie między mieszaniną wprowadzoną do obrotu a informacją udostępnianą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

www.poisoncentres.echa.europa.eu