Informowanie o mieszaninach stwarzających zagrożenie


Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie (baza ELDIOM)

Z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenie podaje różne terminy końcowe. W zależności od przeznaczenia mieszaniny,  importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

  • 1 stycznia 2020 r. – zastosowania konsumenckie,
  • 1 stycznia 2021 r. – zastosowania profesjonalne,
  • 1 stycznia 2024 r. – zastosowania przemysłowe.

Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie przed wymienionymi powyżej datami, i które nie są zgodne z przepisami rozporządzenia 2017/542, zachowują swoją ważność do dnia 1 stycznia 2025 r. Jednak w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z pkt 4.1 części B załącznika VIII, która ma miejsce przed dniem 1 stycznia 2025 r., należy zachować zgodność z przepisami powyższego załącznika.

Poison centres: changes to placing hazardous mixtures on the market

 

 

Strona Portalu PCN

ECHA Submission portal logo

Informacja prasowa – ECHA releases new submission portal for poison centres

Przegląd decyzji państw członkowskich w odniesieniu do wdrożenia załącznika VIII do rozporządzenia CLP


Strona ECHA – Poison Centres

Strona Komisji Europejskiej – Poison Centres

Projekt poradnika – Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP

Pytania  i odpowiedzi


Informacje w skrócie – Identyfikator UFI i co to oznacza dla etykiet produktów


Webinar:

Pytania i odpowiedzi: webinar: using the UFI for your products and mixtures – Q&A transcript 26.04.2018