Informowanie o mieszaninach stwarzających zagrożenie


Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie (baza ELDIOM)

Z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenie podaje różne terminy końcowe. W zależności od przeznaczenia mieszaniny,  importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

  • 1 stycznia 2021 r. – zastosowania konsumenckie i profesjonalne,
  • 1 stycznia 2024 r. – zastosowania przemysłowe.

Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie przed wymienionymi powyżej datami, i które nie są zgodne z przepisami rozporządzenia 2017/542, zachowują swoją ważność do dnia 1 stycznia 2025 r. Jednak w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z pkt 4.1 części B załącznika VIII, która ma miejsce przed dniem 1 stycznia 2025 r., należy zachować zgodność z przepisami powyższego załącznika.

Od  19 sierpnia 2020 r. Polska zacznie akceptować, wszystkie nowe zgłoszenia i te przesłane od dnia 1 stycznia 2020 r.  zgodnie z przepisami załącznika VIII do rozporządzenia CLP poprzez ECHA subsmission system. Zaistniałe zmiany są związane z opublikowaniem ustawy z dn. 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 1337)

Strona Portalu PCN

ECHA Submission portal logo


Krok po kroku – Etapy dla branży

Jak dokonać zgłoszenia – Wsparcie (wytyczne, publikacje, pytania i odpowiedzi, e-learning) 


Overview of Member states decisions on implementing Annex VIII to the CLP

Wytyczne dotyczące zharmonizowanych informacji na temat nagłych przypadków zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do CLP

Poison centre notifications: a practical guide

Validation rules for poison centres notifications

Cross-sector solution for companies using interchangeable or highly variable components